مدیریت و هدایت مرکز

مدیریت مراکز با مشارکت دانشکده­ها/پردیس­ها و مدیریت فناوری و توسعه نوآوری خواهد بود. قوانین و رویه­های اجرایی و نظارتی توسط مرکز فناوری و توسعه نوآوری با اجرای مدیر مرکز در محل دانشکده­ها/ پردیس­ها به شرح زیر انجام خواهد شد:

مدیر مرکز: با پیشنهاد رییس دانشکده­ها/پردیس­ها و با تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می­گردد. در صورت مدیریت مرکز توسط یکی از اعضای هیات علمی، متناسب با حجم کار و  تعداد تیم­های نوآور، بار موظف اجرایی از طرف معاونت پژوهشی برای ایشان در نظر گرفته می­شود.

شورای سیاست­گذاری: شامل مدیر مرکز، نماینده­ حامی تخصصی و نماینده مدیریت فناوری و توسعه نوآوری است.

مشاوران و راهنمایان: یک یا دو نفر راهنما به منظور هدایت ایده­ها و طرح­های نوپا، حتی الامکان از مشاوران و کارشناسان فعلی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری استفاده می­گردد و در صورت نیاز تخصصی و حرفه­ای مرتبط با حمایت حامی تخصصی از افراد خارج از مرکز استفاده می­گردد.

Print Friendly, PDF & Email