دوره استقرار

هسته­های فناور پذیرش شده در مرکز، بصورت زمان­بندی شده مورد ارزیابی قرار می­گیرند و تصمیمات مربوطه مطابق جدول (3) صورت خواهد گرفت. چنانچه هسته فناور، زودتر از موعد تنظیم شده به اهداف رسیده باشد، می­تواند به مدیر مرکز اطلاع داده و تبدیل وضعیت صورت گیرد. چنانچه دیرتر باشد، تصمیمات برای خروج یا تمدید اتخاذ خواهد شد. جدول (3) زمانبندی، اهداف، نحوه ارزیابی و خروجی (تصمیم متخذه) را نشان می­دهد.

  • دوره اولیه 4 ماهه (در این دوره امکان­پذیری انجام طرح یا ایده به اثبات می­رسد) در صورت عدم موفقیت خروج گروه اعلام می­گردد.
  • دوره 8 ماهه (در این دوره طرح­هایی که دوره چهار ماهه اولیه را با موفقیت طی نموده­اند با تأیید شورای سیاست­گذاری برای تکمیل طرح و اخذ مجوزها، بازاریابی و ثبت شرکت استقرار می­یابند).
  • با موافقت شورای سیاست­گذاری، واحدهای دارای طرحهای فناورانه دارای حامی تخصصی می­توانند 6 ماه دوره استقرار را تمدید نمایند.
  • واحدها و شرکتهای موفق رویشی مرکز نوآوری تخصصی برای ادامه فعالیت تحت حمایت دانشگاه می­توانند فرآیند پذیرش در مرکز http://strensa.com/visilnica/5790 dating site in chicago http://yuktung.com.my/esnew/1412 frauen kennenlernen über skype ligar con chicas en internet my two friends dating each other hop over to this site i was reading this click over here now “فناوری و توسعه نوآوری” را طی نمایند و در ادامه به عنوان شرکت دانش­بنیان دانشگاه تحت پوشش قرار گیرند.
  • چنانچه واحد و شرکت موفق رویشی از سوی حامی/حامیان مورد بهره­برداری قرار گیرد، سهم لیسانس فناوری حاصل از فروش برای مدت 5 سال مطابق رویه شرکت­های دانش­بنیان دانشگاهی، برای دانشگاه محفوظ است. این درآمد در اختیار دانشگاه و دانشکده/پردیس قرار می­گیرد.
دوره مدت ارزیاب اهداف نحوه ارزیابی خروجی

 

اولیه 4 ماه مدیر مرکز ·   امکان­پذیری انجام طرح

·   تثبیت اهداف هسته

·   شکل­گیری تیم کاری

·   آشنایی با ادبیات تجاری­سازی طرح

·   شرکت در دوره‌های آموزشی کسب و کار

·   دریافت مشاوره از مشاورین و راهنمایان مرکز

·   میزان ساعات حضور اعضای هسته

·   دریافت گزارش از مشاورین در خصوص فعالیت­های هسته

·   مطابقت دادن فعالیت­ها با اهداف تعیین شده

·   خروج از مرکز به دلیل عدم موفقیت در اجرای ایده و رسیدن به اهداف

·   خروج موفق از مرکز به دلیل رسیدن به اهداف تعیین شده

·   تمدید قرارداد به دلیل موفقیت رسیدن به بخشی از اهداف و اثبات توانمندی تیم برای ادامه و تحقق همه اهداف

نهایی 8 ماه مدیر مرکز

و

شورای سیاستگذاری

·   رسیدن به اهداف تعیین شده

·   تدوین طرح توجیهی مناسب برای ورود به مرکز رشد

·   جلب رضایت حامی

·   جذب سرمایه گذار

·   میزان ساعات حضور اعضای هسته

·   دریافت گزارش از مشاورین در خصوص فعالیت­های هسته

·   مطابقت دادن فعالیت­ها با اهداف تعیین شده

·   اعلام نظر حامی در خصوص طرح

·   خروج از مرکز به دلیل عدم موفقیت در اجرای ایده و رسیدن به اهداف

·   خروج موفق از مرکز بدلیل رسیدن به اهداف تعیین شده

·   تمدید قرارداد به مدت 6 ماه به دلیل موفقیت رسیدن به اهداف و اثبات توانمندی تیم برای ادامه کار

·   آمادگی ورود به مرکز “نوآوری و توسعه فناوری”

 

 

تکمیلی 6 ماه مدیر مرکز

و

شورای سیاستگذاری

·   رسیدن به اهداف تعیین شده

·   تدوین طرح توجیهی مناسب برای ورود به مرکز رشد

·   جلب رضایت حامی

·   جذب سرمایه گذار

·   میزان ساعات حضور اعضای هسته

·   دریافت گزارش از مشاورین در خصوص فعالیت­های هسته

·   مطابقت دادن فعالیت­ها با اهداف تعیین شده

·   اعلام نظر حامی در خصوص طرح

·   خروج از مرکز به دلیل عدم موفقیت در اجرای ایده و رسیدن به اهداف

·   خروج موفق از مرکز به دلیل رسیدن به اهداف تعیین شده

·   تمدید قرارداد به مدت 6 ماه به دلیل موفقیت رسیدن به اهداف و اثبات توانمندی تیم برای ادامه کار

·   آمادگی ورود به مرکز “نوآوری و توسعه فناوری”

جدول 3: زمانبندی ارزیابی هسته­های فناور در مراکز

Print Friendly, PDF & Email