مشخصات محل استقرار

  • محل استقرار مرکز نوآوری تخصصی، فضایی مشخص و مستقل در دانشکده/ پردیس متقاضی می‌باشد.
  • این محل بصورت فضای مشترک کاری (co-working space) است که هر گروه یا هسته فناور، فضای خاص خود را در آن مجموعه استفاده می­کند.
  • هزینه‌های مربوط به ساخت و آماده‌سازی فضای کاری (اینترنت، خط تلفن مشترک) توسط دانشکده­ها/ پردیس­ها یا حامی/حامیان سرمایه‌گذاری صورت میگیرد.
  • تجهیز فضای کاری مرکز نوآوری تخصصی، توسط حامی/حامیان یا دانشگاه با توجه به فضای­کاری و تعداد تیم پذیرش شده صورت می­گیرد.
  • در صورت وجود ظرفیت خالی در مرکز نوآوری تخصصی، برخی از هسته­های فناور مرتبط و دانشجویی پذیرش شده در مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه، به این مکان منتقل خواهند شد.
Print Friendly, PDF & Email