ارتباط کاری مرکز با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

مراکز نوآوری به درخواست دانشکده‌ها/ پردیس­ها ایجاد می‌شوند و از نظر ساختار سازمانی، زیرمجموعه دانشکده­ها/ پردیس­ها قرار دارند ولی قوانین، مقررات و روش اجرایی کار در مراکز نوآوری منطبق با رویه ایجاد مرکز تخصصی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری (AUT-PR-R5-201) (مستند حاضر) خواهد بود. لذا این مراکز نوآوری از نظر مقررات تابع “مدیریت فناوری و توسعه نوآوری” دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. شکل (1)، ارتباط مراکز نوآوری با دانشکده­ها/ پردیس­ها و نیز “مدیریت فناوری و توسعه نوآوری” را نشان می­دهد.

Print Friendly, PDF & Email